Mgmdenia's Blog

Blog de Mercedes González Mas

TEMARI 2n BAT QUÍMICA

Segons el DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana, el temari oficial és el següent:

Tema1: Aproximació al treball científic.
Tema 2: Química-Técnica-Societat.
Tema 3: Estructura de la matèria.
Tema 4: Química descriptiva.
Tema 5: L’enllaç químic segons la Química moderna.
Tema 6: Termoquímica.
Tema 7: Cinètica química.
Tema 8: Equilibris químics.
Tema 9: Reaccions de transferència de protons.
Tema 10: Reaccions de transferència d’electrons.
Tema 11: Introducció a la química industrial: la química de l’amoníac i de l’àcid nítric.
Tema 12: La Química del carboni.

Examen de selectivitat.

La durada de l’examen és de 90 minuts. L’examen s’estructura en dues opcions , A i B.
Cadascuna de les opcions conté una qüestió o un problema de cadascun dels cinc blocs temàtics en que s’estructura el temari actual. Amb una màxima puntuació de 2 punts.
Cada opció (A o B) constará de dos problemes i tres qüestions. Per tant, l’alumne hi haurà d’elegir una opció (A o B) i resoldre tots els seus problemes i qüestions.

BLOC CONTINGUT TEMÀTIC
BLOCI Questió Estructura de la matèria (tema3) i enllaç químic (tema 5).
BLOCII Problema Dissolucions (càlcul de la concentració), composició centesimal, estequiometria, termoquímica i reaccions de transferència d’electrons (redox).
BLOCIII Questió Termoquímica (tema 6), equilibris químics (homogenis y heterogenis, (tema 8), reaccions de transferència de protons (tema 9) i reaccions de transferència d’electrons (redox, tema 10).
BLOCIV Problema Equilibris químics homogenis i heterogenis (inclòs equilibris àcid- base i equilibris de dissolució).
BLOCV Questió La química del carboni (tema 12), introducció a la química industrial y química mediambiental (temes 4 y 11), cinètica química (tema 7), formulació i nomenclatura.
Anuncios

2 septiembre 2015 Posted by | 2n Bat-Química | , , | Deja un comentario

TEMARI FÍSICA 2n BAT

En el curs actual està en vigor la nova llei d’educació, la LOMQE. En la comunitat valenciana està publicada aquesta llei en el decret 87/2015 del 5 de juny, del consell, pel qual s’estableix el currículum i l’ordenació general de l’educació secundaria obligatòria i del Batxillerat (DOCV 7554 de 10/06/15).

Blocs de continguts
Bloc 1: L’activitat científica
Bloc 2: Interacció gravitatòria
Bloc 3: Interacció electromagnètica
Bloc 4: Ones
Bloc 5: Òptica geomètrica
Bloc 6: Física del segle XX

Examen de selectivitat de Física
81bwKt3FGYL
EL Bloc 1 per el seu caràcter transversal s’associa a totes les seccions del temari encara que no s’indique especificament.

L’examen de Física  de les proves PAU s’estructurarà en sis seccions, corresponent a cada bloc la matèria següent:

Secció I: Bloc 2, interacció gravitatòria
Secció  II i III : Bloc 3, interacció electromagnètica

Secció IV:  Bloc 4, ones
Secció V: Bloc 5, òptica geomètrica.

Secció VI: Bloc 6 Física del segle XX.

Les dos opcions d’examen A i B seran tancades. Cada opció d’examen estarà constituïda per dos problemes i quatre qüestions. Dos qualssevol de les sis seccions seran problemes, i els quatre restants, qüestions. Cada problema valdrà 2 punts i cada qüestió 1,5 punts.
El el quadre següent teniu la equivalència de les seccions de l’examen de selectiu amb els temes del llibre de text que utilitzarem durant el curs

Examen Llibre: “Éter. Física 2 batxillerat. Editorial: Ecir
Secció I TEMA 4: Interacció gravitatòria
Secció II TEMA 5 i 6: Interacció electromagnètica
Secció III TEMA 5 i 6: Interacció electromagnètica
Secció IV TEMA 1: ones
Secció V TEMA 2: òptica
Secció VI TEMA 8: Física nuclear; TEMA 3 Física Quàntica; TEMA 7: Física relativista

2 septiembre 2015 Posted by | 2n Batxillerat-Física | , , | Deja un comentario